top of page

de kleine lettertjes

a.k.a. algemene voorwaarden

1    OVEREENKOMST
1.1    Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Tell me MOORS en Opdrachtgever.
1.2    Met het BEVESTIGEN van de opdracht gaat de opdrachtgever automatisch akkoord met de algemene voorwaarden zoals in dit document geformuleerd. De opdrachtgever bevestigt de opdracht die Tell me MOORS online aanlevert, per mail door een handtekening te zetten op de offerte/opdrachtbevestiging, of via het online boekhoudprogramma.
1.3    Offerte/prijsopgave zijn 30 dagen GELDIG gerekend vanaf de datum op het document.
1.4    WIJZIGING van de overeenkomst door de opdrachtgever of nadere mondelinge afspraken tussen de opdrachtgever en Tell me MOORS zijn pas bindend als deze per e-mail door Tell me MOORS zijn bevestigd.
1.5    Het ANNULEREN van de opdracht kan alleen per e-mail. Bij annulering van de opdracht om welke reden dan ook is de opdrachtgever honorering verschuldigd voor de tot dan toe bestede uren, tegen een vergoeding van het geldende uurtarief exclusief btw. Indien op het moment van annulering de schade van Tell me MOORS hoger is dan de annuleringsvergoeding zoals opgenomen in dit artikel, dan dient Opdrachtgever dit hogere bedrag aan Tell me MOORS te vergoeden.
1.6    Tell me MOORS is gerechtigd voor de uitvoering van de opdracht DERDEN in te schakelen.

2    VERPLICHTINGEN OPDRACHTGEVER 
2.1    Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de AFDRACHT van de vergoedingen wegens het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder doch niet beperkt tot ‘Bumarechten’).
2.2    Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de vereiste TOESTEMMING van derden en/of vergunningen, alsmede onderzoek hiernaar.
2.3    Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het HANDELEN en NALATEN van de door haar ingeschakelde en/of uitgenodigde derden die bij de opdracht zijn betrokken, zoals (doch niet uitsluitend) deelnemers en bezoekers van een evenement.

3    AANSPRAKELIJKHEID
3.1    Opdrachtgever vrijwaart Tell me MOORS voor aanspraken van DERDEN (waaronder doch niet beperkt tot deelnemers en bezoekers), die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden.
3.2    Eventuele door Tell me MOORS verstrekte ADVIEZEN zijn altijd vrijblijvend en opvolging daarvan komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.
3.3    Tell me MOORS is niet verantwoordelijk noch aansprakelijk voor de OPKOMST van de deelnemers aan of bezoekers van het betreffende evenement.
3.4    Tell me MOORS is niet aansprakelijk voor schade aan GOEDEREN die door Opdrachtgever aan haar ter beschikking zijn gesteld. Opdrachtgever zal voor een deugdelijke verzekering zorgdragen.
3.5    Tell me MOORS is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige INFORMATIE.
3.6    Tell me MOORS is slechts aansprakelijk voor schade (i) indien deze schade valt onder de DEKKING van haar aansprakelijkheidsverzekering en wel tot het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigenrisico dan wel (ii) indien er sprake is van opzet of grove schuld van haar of een van haar leidinggevenden.
3.7    Indien er (i) geen sprake is van opzet of grove SCHULD dan wel (ii) de verzekering niet uitkeert, en er toch sprake is van aansprakelijkheid van Tell me MOORS, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot enkel directe schade (waarbij aansprakelijkheid voor indirecte schade uitdrukkelijk wordt uitgesloten) met een maximum van € 2.500, -.
3.8    Alle VORDERINGSRECHTEN en andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die Opdrachtgever jegens Tell me MOORS heeft, dienen binnen 12 maanden na het moment waarop Opdrachtgever hiermee bekend werd of redelijkerwijze had kunnen zijn, schriftelijk door Tell me MOORS te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan deze komen te vervallen.

 

4    FACTUREREN & BETALINGEN
4.1    Tell me MOORS stuurt via e-mail de FACTUUR nadat het afgesproken werk is geleverd.
4.2    Tenzij anders overeengekomen mag Tell me MOORS een TUSSENTIJDSE FACTUUR in rekening brengen van 50% van de totaalprijs. De overige kosten worden in rekening gebracht na oplevering.
4.3    BETALINGEN dient de opdrachtgever te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum. Als de factuur niet tijdig wordt betaald, is de opdrachtgever over het netto factuurbedrag vanaf de factuurdatum een rente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke rente (www.wettelijkerente.net). Ook betaalt de opdrachtgever de buitengerechtelijke incassokosten van minimaal 15% van het factuurbedrag met een minimum van 150,- euro.
4.4    Indien de opdrachtgever de BETALINGSVERPLICHTINGEN zoals beschreven in art. 3.3 niet nakomt, dan is het de opdrachtgever niet toegestaan het hem ter beschikking gestelde werk te gebruiken.
4.5    Indien de opdrachtgever het werk niet exploiteert, ontslaat dit de opdrachtgever niet van enige betalingsverplichting.

5    EXTRA WERKZAAMHEDEN
5.1    MEERWERK of uitloop ten gevolge van wijziging van de opdracht of wijziging van de oorspronkelijke briefing zal Tell me MOORS honoreren op basis van het geldende uurtarief exclusief btw.
5.2    Indien er na goedkeuring van het definitieve werk, in dat definitieve werk WIJZIGINGEN moeten plaatsvinden, dan hanteert Tell me MOORS ook het geldende uurtarief, exclusief btw.

6    INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN
6.1    Opdrachtgever is dan wel wordt uitsluitend RECHTHEBBENDE van alle bestaande en toekomstige rechten van intellectueel eigendom (waaronder doch niet beperkt tot het auteursrecht) die rusten op of voortvloeien uit werken (in welke vorm dan ook, waaronder doch niet beperkt tot uitgewerkte ideeën, voorstellen, designs en concepten) die Tell me MOORS in het kader van de opdracht ontwikkelt en/of heeft (laten) ontwikkelen. Opdrachtgever verkrijgt hierop voor de duur van de opdracht een gebruiksrecht.
6.2    Opdrachtgever garandeert intellectueel eigendomsrechten van derden te RESPECTEREN. Indien Tell me MOORS door handelen en/of nalaten van Opdrachtgever inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden, zal Opdrachtgever Tell me MOORS, zijn werknemers en/of door hem ingeschakelde derden op het eerste verzoek vrijwaren.

 

7    OVERIG
7.1    Als in het geval van OVERMACHT de overeenkomst redelijkerwijze niet meer of niet meer in volle omvang uitgevoerd kan worden, (zoals doch niet beperkt tot (i) extreem weer, (ii) intrekking van een of meerdere vergunningen en (iii) nationale rouw) behoudt Tell me MOORS het recht op vergoeding (waaronder doch niet beperkt tot kosten voor door haar ingeschakelde derden). Tell me Moors adviseert de Opdrachtgever zich tegen deze risico’s te verzekeren.
7.2    Tenzij anders overeengekomen mag Tell me MOORS op website en sociale media verwijzen naar gemaakt werk ter promotie van Tell me MOORS.
7.3    Op deze overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle GESCHILLEN naar aanleiding van deze overeenkomst zullen worden berecht.

 

bottom of page